poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006


Stránky prezidentské kampaně:Anketa

Podle Vašich zkušeností se uznávání a průběh reklamací ze strany prodejců dlouhodobě:
Zlepšují
19677
Zhoršují
17798
Nepozoruji žádnou změnu
10906


Klikněte zdeInformační portál europoslankyně MUDr. Zuzany Roithové na ochranu dětí před nebezpečnými výrobky a službami


od 14.9.2005

Articles


Usnesení Evropského parlamentu o Jihoafrické republice: hromadné zabíjení stávkujících horníků

12. 9. 2012, RC-B7-0443/2012 

 
[ 12. září 2012 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na společný akční plán strategického partnerství mezi Jihoafrickou republikou a EU, což je jediné partnerství tohoto druhu, které bylo dosud uzavřeno mezi EU a africkým státem,

–    s ohledem na dohodu o partnerství mezi AKT a ES (tzv. „dohodu z Cotonou“),

–    s ohledem na deklaraci Mezinárodní organizace práce (MOP) o základních zásadách a právech při práci a na následná opatření,

–    s ohledem na celosvětovou úmluvu OSN (tzv. Global Compact) a na pokyny OECD pro nadnárodní společnosti,

–    s ohledem na rámec pro udržitelný rozvoj Mezinárodní rady pro těžební průmysl a metalurgii;

–    s ohledem na dohodu o obchodu, rozvoji a spolupráci uzavřenou mezi Evropskou unií a Jihoafrickou republikou v roce 1999, která byla roku 2009 doplněna a ustanovení týkající se politické a hospodářské spolupráce, 

–    s ohledem na tiskové prohlášení prezidenta Jacoba Zumy ze dne 17. srpna 2012,

–    s ohledem na vyjádření vysoké představitelky Catherine Ashtonové ze dne 23. a 24. srpna 2012, které učinila po 11. politickém dialogu na ministerské úrovni mezi Jihoafrickou republikou a EU vedeném s ministryní zahraničních věcí Nkoana-Mashabaneovou,

–    s ohledem na své usnesení ze dne 30. května 2012 o sociálních a environmentálních důsledcích těžební činnosti v zemích AKT,

–    s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 16. srpna 2012 bylo při střetech mezi policií a stávkujícími horníky v platinovém dole Marikana Lonmin v Severozápadní provincii Jihoafrické republiky 34 lidí zastřeleno a nejméně 78 zraněno; vzhledem k tomu, že těmto střetům předcházela několikadenní násilná stávka, při níž bylo zabito 10 osob, včetně dvou členů bezpečností stráže a dvou policistů;

B.  vzhledem k tomu, že při této stávce bylo zajato 270 horníků, kteří byli na základě tzv. „Common Purpose Law“ (zákona ke „všeobecným účelům“) pocházejícího ještě z doby apartheidu obviněni ze smrti svých společníků;

C.  vzhledem k tomu, že po bouřlivých protestech veřejnosti prokurátoři stáhli obvinění z vraždy vznesená proti pracovníkům dolu, kteří byli zatčeni dne 16. srpna, zatímco případ obvinění z veřejného násilí byl odložen do doby, než bude ukončeno vyšetřování;

D.  vzhledem k tomu, že tato střelba je nejkrvavějším incidentem mezi policií a protestujícími od konce apartheidu v roce 1994;

E.   vzhledem k tomu, že tento incident je nutné posuzovat z širšího pohledu rozsáhlé sociálně-ekonomické nerovnováhy, které tato země čelí; vzhledem k tomu, že od pádu režimu apartheidu se Jihoafrické republice podařilo vybudovat demokratický stát, stále však musí řešit zásadní hospodářské a sociální problémy a přetrvávající značnou nerovnováhu a vysokou míru chudoby a nezaměstnanosti;

F.   vzhledem k tomu, že po těchto krvavých událostech prezident Zuma veřejně odsoudil tento neblahý stav věcí;

G.  vzhledem k tomu, že prezident Zuma vytvořil Komisi pro trestněprávní vyšetřování, která má vyšetřit případy zabíjení, přičemž tyto případy již začal vyšetřovat nezávislý odbor policejního vyšetřování Jihoafrické republiky; vzhledem k tomu, že byl ustaven mezirezortní výbor odpovědný za nalezení trvalého řešení problémů, které vedly k tomuto zabíjení;

H.  vzhledem k tomu, že neprovedení reformy mechanizmů řešení pracovněprávních sporů vede v Jihoafrické republice k významným ekonomickým nákladům a odrazuje zahraniční investory;

I.    vzhledem k tomu, že stávkující horníci byli s majitelem dolu, společností Lonmin kótovanou na londýnské burze, která je třetí největší společností na těžbu platiny, ve sporu ohledně platů;

J.   vzhledem k tomu, že ke sporu, zejména k napětí mezi Celostátním odborovým svazem horníků (NUM) a Sdružením odborového svazu horníků a pracovníků ve stavebnictví (AMCU), přispěla silná politická rivalita a soupeření mezi odborovými svazy;

K.  vzhledem k tomu, že existuje svědectví o tom, že odvolaný předseda Mládežnické ligy Afrického národního kongresu (ANCYL) podporuje stávkující horníky a sdružení AMCU;

L.   vzhledem k tomu, že nerostné suroviny a produkty těžby se z Jihoafrické republiky vyvážejí, a to i do zemí Evropské unie; vzhledem k tomu, že těžařství je postiženo snížením poptávky a zvýšením provozních nákladů;

M.  vzhledem k tomu, že někteří pracovníci platinového dolu Marikana Lonmin stále stávkují za lepší platy;

N.  vzhledem k tomu, že pochod více než 3000 stávkujících procházejících dne 5. září 2012 ulicemi nedaleko dolu Marikana, což byl největší pokojný protest od střelby dne 16. srpna, doprovázela silná policejní přítomnost;

O.  vzhledem k tomu, že se akce rozšířila na další doly, přičemž při konfrontaci v dole Gold One Modder East dne 5. září, kde bezpečnostní služba na stávkující horníky vypálila gumové projektily, byly zraněny čtyři osoby;

1.   jednoznačně odsuzuje brutální zabíjení stávkujících dělníků dne 16. srpna i předchozí násilí, které si vyžádalo životy 10 osob, včetně dvou členů bezpečnostní stráže a dvou policistů;

2.   vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám všech osob, které přišly o život od začátku krize v dole Marikana;

3.   vítá rozhodnutí prezidenta Zumy vytvořit Komisi pro trestněprávní vyšetřování a iniciativu nezávislého odboru policejního vyšetřování zahájit vyšetřování uvedených případů zabíjení;

4.   vyzývá Komisi pro trestněprávní vyšetřování, aby prosazovala transparentnost, konala zcela nezávisle a nestranně a zajistila, aby její vyšetřování bylo doplňkem šetření nezávislého odboru policejního vyšetřování;

5.   naléhavě vyzývá všechny příslušné strany, aby spolupracovaly s vyšetřovací komisí, aby bylo možné zjistit, co se v dole Marikana skutečně stalo;

6.   vyzývá vyšetřovací komisi, aby zjistila hlavní příčinu použití nepřiměřené policejní síly, a vyjadřuje své hluboké znepokojení týkající se použití tzv. „Common Purpose Law“ z doby apartheidu ze strany státních orgánů;

7.   je znepokojen tím, že zavedení sociální partneři v Jihoafrické republice ztrácejí v důsledku přetrvávajících známek korupce na všech úrovních legitimitu mezi občany;

8.   vyzývá státní orgány Jihoafrické republiky a společnost Lonmin, aby zajistily, aby měly oběti a jejich rodiny přistup ke spravedlnosti a aby se jim dostalo kompenzace a příslušné péče;

9.   vyzývá k tomu, aby se se všemi zatčenými zacházelo spravedlivě v souladu s postupy soudního řízení, včetně nestranného a transparentního policejního vyšetřování;

10. lituje, že společnost Lonmin neřešila pracovněprávní spor tak citlivě, jak si situace zasluhovala, a že se zřekla veškeré zodpovědnosti, vítá však její prohlášení, že nepropustí stávkující, pokud by se nevrátili do práce, které učinila navzdory svému předchozímu požadavku; 

11. je hluboce znepokojen hrozbou násilí ze strany stávkujících horníků, zejména pokud jde o údajné zastrašování horníků, kterým bylo vyhrožováno smrtí, pokud by pokračovali v práci; vyzývá všechny zúčastněné strany, aby zajistily, že protesty budou i nadále probíhat pokojně;

12. je znepokojen tím, že konfrontace v dole Gold One Modder East je známkou toho, že by se nespokojenost pracovníků mohla rozšířit do oblasti těžby zlata, což by mohlo vést k rozšíření násilností;

13. připomíná všem stranám jejich povinnost dodržovat mezinárodní právo, včetně zásad a priorit MOP, a ústavu Jihoafrické republiky, která zaručuje právo sdružování, shromažďování a svobodu projevu;

14. vyzývá jihoafrické orgány, odborové svazy a společnost Lonmin, aby se vynasnažily dosáhnout rychlého, komplexního a spravedlivého řešení konfliktu a sporů týkajících se mezd s cílem zajistit v této oblasti mír a stabilitu;

15. vyzývá k urychlenému řešení přetrvávajících sporů a konfliktů mezi odborovým svazem NUM a sdružením AMCU;

16. trvá na tom, že je nutné vyřešit problém přiměřených mezd pracovníků v jihoafrických dolech a problém nerovnosti mzdových tarifů;

17. je si vědom toho, že jihoafrická vláda přijala řadu opatření ke zlepšení pracovních podmínek v těžebním průmyslu, a naléhavě vyzývá státní orgány JAR k tomu, aby ve svém úsilí pokračovaly;

18. vyzývá vládu Jihoafrické republiky, aby řešila otázku potřeby rozvoje dovedností v rámci jihoafrického policejního sboru, zejména při omezování šíření násilných demonstrací a při používání ostrého střeliva; vyzývá k zintenzivnění spolupráce v oblasti policejního výcviku mezi EU a Jihoafrickou republikou;

19. vyzývá Komisi, aby vytvořila kontrolní mechanizmy zaměřené na prevenci dovozu produktů vytěžených bez sociálních, pracovních, bezpečnostních a ekologických záruk do EU; vybízí Komisi, aby pro produkty vytěžené v souladu s minimálními sociálními, pracovními, bezpečnostními a ekologickými normami vytvořila značku kvality;

20. naléhavě požaduje, aby vláda Jihoafrické republiky vyřešila základní příčiny násilí, k němuž došlo, včetně znepokojivých rozdílů mezi bohatými a chudými, zvyšování nezaměstnanosti mládeže a pracovních a životních podmínek dělníků, a ukončila tím extrémní hospodářskou nerovnováhu;

21. je připraven i nadále podporovat Jihoafrickou republiku a zdůrazňuje, že je nutné vytvořit trvalé a lépe zaměřené partnerství, které by této zemi pomohlo řešit její sociálně-ekonomické problémy;

22. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentu a vládě Jihoafrické republiky, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, Panafrickému parlamentu a Africké unii.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled