poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006


Stránky prezidentské kampaně:Anketa

Podle Vašich zkušeností se uznávání a průběh reklamací ze strany prodejců dlouhodobě:
Zlepšují
19529
Zhoršují
17686
Nepozoruji žádnou změnu
10748


Klikněte zdeInformační portál europoslankyně MUDr. Zuzany Roithové na ochranu dětí před nebezpečnými výrobky a službami


od 14.9.2005

Articles


Usnesení Evropského parlamentu o stavu lidských práv ve Spojených arabských emirátech

24. 10. 2012, RC-B7-0476/2012
 
[ 24. října 2012 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na své usnesení ze dne 24. března 2011 o vztazích EU s Radou pro spolupráci v Perském zálivu (GCC),

–    s ohledem na návštěvu delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Arabským poloostrovem ve Spojených arabských emirátech ve dnech 29. dubna až 3. května 2012,

–    s ohledem na článek 30 ústavy Spojených arabských emirátů,

–    s ohledem na Arabskou chartu lidských práv, jejíž smluvní stranou Spojené arabské emiráty jsou,

–    s ohledem na své výroční zprávy o dodržování lidských práv,

–    s ohledem na strategický rámec a akční plán EU pro lidská práva a demokracii,

–    s ohledem na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv z roku 2004, které byly aktualizovány v roce 2008,

–    s ohledem na prohlášení spolupředsedů 22. zasedání Smíšené rady a schůzky ministrů EU–GCC v Lucemburku dne 25. června 2012,

–    s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky v návaznosti na zasedání Smíšené rady a schůzky ministrů EU–GCC dne 20. dubna 2011 a její komentáře týkající se 22. zasedání Smíšené rady a schůzky ministrů EU–GCC dne 25. června 2012,

–    s ohledem na dohodu o spolupráci ze dne 20. února 1989 mezi Evropskou unií a Radou pro spolupráci v Perském zálivu,

–    s ohledem na společný akční program (2010–2013) pro provádění dohody o spolupráci EU–GCC z roku 1989,

–    s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–    s ohledem na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR),

–    s ohledem na Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi (Palermský protokol) a na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) a o právech dítěte (CRC),

–    s ohledem na doporučení zvláštního zpravodaje OSN pro otázky obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, ze dne 12. dubna 2012,

–    s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že vláda Spojných arabských emirátů zintenzivnila v roce 2012 své tvrdé zásahy proti obhájcům lidských práv a aktivistům občanské společnosti a počet politických vězňů se zvýšil na 64;

B.  vzhledem k tomu, že mnoho z nich je drženo v izolaci, že se objevily případy údajného mučení a že zadrženým je odepírána právní pomoc;

C.  vzhledem k tomu, že k zadrženým patří místopředseda studentské asociace Spojených arabských emirátů Mansúr al-Ahmadí, jeden úřadující soudce Muhammad al-Abdulí, dva bývalí soudci Chamís az-Zijúdí a Ahmad az-Za’ábí a dva přední obhájci lidských práv Muhammad al-Mansúrí (bývalý předseda sdružení právníků) a Muhammad ar-Roken;

D.  vzhledem k tomu, že zaměstnanci právníka ze SAE, který nabízí zadrženým právní pomoc, jsou údajně vystaveni systematickému obtěžování a zastrašování, včetně vypovězení tří zaměstnanců, kteří nejsou občany SAE, z důvodu národní bezpečnosti; vzhledem k tomu, že obtěžováni byli i právníci, kteří přicestovali do Spojených arabských emirátů, aby nabídli právní pomoc zadrženým;

E.   vzhledem k tomu, že obhájci lidských práv a demokratičtí aktivisté jsou vystaveni pronásledování, zákazu cestování, omezování svobody projevu a svobody shromažďování, svévolnému zadržování, odnímání státního občanství, vypovězení a nezákonnému věznění;

F.   vzhledem k tomu, že orgány Spojených arabských emirátů trvají na tom, že jejich zásah je reakcí na islamistické spiknutí podnícené ze zahraničí s cílem svrhnout vládu; vzhledem k tomu, že všichni zadržení mají vazby na al-Isláh, nenásilnou islamistickou skupinu, která ve Spojených arabských emirátech působí od roku 1974; vzhledem k tomu, že důkazy nasvědčují tomu, že národní bezpečnost je záminkou pro zásah proti pokojným aktivistům s cílem umlčet výzvy na ústavní reformu a reformu otázek týkajících se lidských práv, jako je například absence státní příslušnosti;

G.  vzhledem k tomu, že přední obhájce lidských práv a blogger Ahmad Mansúr byl v posledních týdnech dvakrát napaden a je vystaven neustálému zastrašování a hrozbám; vzhledem k tomu, že v roce 2011 strávil sedem měsíců ve vězení, než byl odsouzen za urážku vedoucích představitelů země; vzhledem k tomu, že orgány mu zabavily cestovní pas a svévolně mu zakázaly cestovat;

H.  vzhledem k tomu, že Mansúr byl společně s dalšími aktivisty obviněn z urážky politických činitelů v zemí poté, co zorganizoval a podepsal petici, která vyzývala k větší politické účasti prostřednictvím zvoleného parlamentu s plnými legislativními a regulačními pravomocemi;

I.    vzhledem k tomu, že 15. července 2012 státní zástupce oznámil, že zadržovaná skupina politických oponentů bude vyšetřována kvůli plánování „trestných činů proti státní bezpečnosti“, „napadání ústavy a vládního systému SAE“ a vazbám na „zahraniční organizace a agendy“;

J.   vzhledem k tomu, že i když jsou svoboda projevu a svobodu tisku ve Spojených arabských emirátech chráněny ústavou, trestní zákoník umožňuje orgánům stíhat osoby za projevy, které jsou kritické vůči vládě; vzhledem k tomu, že nejméně jedno internetové diskusní fórum bylo uzavřeno a že na několik politických internetových stránek byl přístup ze SAE zablokován;

K.  vzhledem k tomu, že v roce 2012 orgány SAE uzavřely kanceláře známých nevládních organizací mezinárodního významu podporujících demokracii v regionu, zejména kancelář Národního demokratického institutu v Dubaji a kancelář německé prodemokratické Nadace Konrada Adenauera v Abú Dabí;

L.   vzhledem k tomu, že mnoho migrujících pracovníků, kteří tvoří více než 80 % pracovní sily, je vystaveno vykořisťování a zlému zacházení; vzhledem k tomu, že zákony týkající se sponzorské podpory přistěhovalectví dávají zaměstnavatelům mimořádnou moc nad životy těchto pracovníků; vzhledem k tomu, že tito pracovníci nemají žádné právo se organizovat nebo kolektivně vyjednávat a čelí postihům za účast ve stávce; vzhledem k tomu, že mnoho ženských pracovnic v domácnostech ve Spojených arabských emirátech uvádí různé druhy zlého zacházení včetně nevyplácení mzdy, nedostatku jídla, dlouhé pracovní doby, násilného omezení volného pohybu a fyzického a sexuálního zneužívání;

M.  vzhledem k tomu, že podle zprávy zvláštního zpravodaje pro otázky obchodování s lidmi je obchodování s lidmi ve Spojených arabských emirátech za účelem jejich vykořisťování jako pracovní síly i nadále rozšířeno a oběti takového obchodu zůstávají neznámé;

N.  vzhledem k tomu, že vláda příliš nepokročila v provádění doporučení výboru pro Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen předložených začátkem roku 2010;

O.  vzhledem k tomu, že ve Spojených arabských emirátech je trest smrti nadále uplatňován;

1.   vyjadřuje hluboké znepokojení nad útoky, represemi a zastrašováním obhájců lidských práv, politických aktivistů a představitelů občanské společnosti ve Spojených arabských emirátech, kteří nadále pokojně uplatňují svá základní práva na svobodu projevu, myšlení a shromažďování; vyzývá orgány Spojených arabských emirátů, aby okamžitě zastavily dále probíhající zásahy;

2.   vyzývá k bezpodmínečnému propuštění všech vězňů svědomí a aktivistů včetně obhájců lidských práv a žádá orgány Spojených arabských emirátů, aby zajistily, aby zadržení, kteří údajně porušili zákon, byli předvedeni před soudce, obviněni z trestného činu a byla jim poskytnutá právní pomoc podle jejich volby;

3.   vyzývá orgány Spojených arabských emirátů, aby provedly důkladné a nestranné vyšetření útoků a veřejných výhrůžek vůči Ahmadu Mansúrovi a všech dalších případů obtěžování a útoků;

4.   požaduje dodržování všech lidských práv a základních svobod včetně svobody projevu, jak na internetu, tak mimo něj, svobody shromažďování, práv žen a rovnosti pohlaví, jakož i boj proti diskriminaci a právo na spravedlivý proces;

5.   vítá přistoupení Spojených arabských emirátů dne 19. července 2012 k Úmluvě Organizace spojených národů proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a naléhavě žádá orgány SAE, aby potvrdily svůj závazek k převzatým smluvním povinnostem tím, že důkladně, nestranně a nezávisle prošetří případy údajného mučení a jiné případy obvinění z násilného zmizení osob;

6.   vyzývá Spojené arabské emiráty, aby potvrdily svůj úmysl „dodržovat nejvyšší standardy při prosazování a ochraně lidských práv“ v souladu s jejich kandidaturou na členství v Radě OSN pro lidská práva v letech 2013 až 2015 tím, že ratifikují ICCPR a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (ICESCR) a jejich opční protokoly a vydají trvalé pozvání k návštěvě pro všechny osoby zmocněné ke zvláštním postupům OSN;

7.   vyjadřuje hluboké znepokojení nad žalostnými pracovními a životními podmínkami tisíců migrujících pracovníků a osob bez státní příslušnosti ve Spojených arabských emirátech;

8.   naléhavě vyzývá vládu Spojených arabských emirátů, aby provedla reformy právního a regulačního rámce s cílem řešit zneužívání migrujících pracovníků v zemi, zejména žen, které jsou vůči vykořisťování a sexuálnímu násilí nejzranitelnější, a konkrétně systému zaměstnávání na základě sponzorství (kafala);

9.   vítá, že Spojené arabské emiráty přijaly v roce 2012 Úmluvu Mezinárodní organizace práce o důstojné práci pro pracovníky v cizí domácnosti; naléhavě vyzývá Spojené arabské emiráty, aby potvrdily svůj závazek dodržovat její ustanovení tím, že na pracovníky v cizí domácnosti rozšíří nejdůležitější ochranná ustanovení, jako jsou týdenní doba odpočinku, omezení pracovní doby a důstojná mzda;

10. vítá úsilí Spojených arabských emirátů o reformu federálního zákonu č. 51 z roku 2006 o boji proti trestným činům obchodování s lidmi a o přijetí právních předpisů, které výslovně uvádějí vykořisťování pracovní síly, domácí nevolnictví a jiné formy obchodování s lidmi, a o zlepšení stíhání těchto trestných činů;

11. odsuzuje uplatňování trestu smrti za jakýchkoli okolností;

12. vítá přijetí nového souboru opatření EU v oblasti lidských práv a naléhavě žádá evropské instituce, včetně zvláštního zástupce EU pro lidská práva, aby společně se 27 členskými státy podnikly konkrétní kroky k zabezpečení jasné a zásadové politiky EU vůči Spojeným arabským emirátům, která se bude zabývat pokračujícím vážným porušováním lidských práv, a to prostřednictvím demarší, veřejných prohlášení a iniciativ v Radě pro lidská práva;

13. vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie a evropské orgány, aby lidská práva zařadily na přední místo ve svých vztazích se všemi třetími zeměmi včetně strategických partnerů, se zvláštním důrazem na nejbližší schůzku ministrů EU–GCC;

14. je přesvědčen, že je velmi důležité pokračovat v úsilí o zvýšení spolupráce mezi EU a oblastí Perského zálivu a podporovat vzájemné porozumění a důvěru; domnívá se, že pravidelná meziparlamentní setkání mezi Parlamentem a jeho partnery v regionu jsou důležitým fórem pro rozvíjení konstruktivního a upřímného dialogu o otázkách společného zájmu;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a parlamentu Spojených arabských emirátů, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, parlamentům a vládám členských států, vysoké komisařce Organizace spojených národů pro lidská práva a vládám členských států Rady pro spolupráci v Perském zálivu.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled