poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006


Stránky prezidentské kampaně:Anketa

Podle Vašich zkušeností se uznávání a průběh reklamací ze strany prodejců dlouhodobě:
Zlepšují
19677
Zhoršují
17798
Nepozoruji žádnou změnu
10906


Klikněte zdeInformační portál europoslankyně MUDr. Zuzany Roithové na ochranu dětí před nebezpečnými výrobky a službami


od 14.9.2005

Articles


Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Kambodži

24. 10. 2012, RC-B7-0478/2012 

 
[ 24. října 2012 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na zprávy zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Kambodži ze dne 16. července a 24. září 2012,

–    s ohledem na 21. zasedání Rady OSN pro lidská práva konané dne 24. září 2012,

–    s ohledem na prohlášení o odsouzení zastánců lidských práv v Kambodži, jež dne 1. října 2012 učinil mluvčí vysoké představitelky Catherine Ashtonové,

–    s ohledem na doporučení uvedená ve zprávě volební pozorovatelské mise EU o sledování voleb do národního shromáždění, které se konaly dne 27. července 2008 v Kambodži,

–    s ohledem na společný dopis, který dne 1. října 2012 zaslalo deset nevládních organizací pro lidská práva komisaři pro obchod EU de Guchtovi,

–    s ohledem na obchodní režim EU řídící se zásadou „Vše kromě zbraní“, jenž nejméně rozvinutým zemím, včetně Kambodže, umožňuje neomezeně do EU vyvážet vše kromě zbraní,

–    s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jichž je Kambodža smluvní stranou,

–    s ohledem na Deklaraci OSN o zastáncích lidských práv z roku 1998,

–    s ohledem na Dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Kambodžským královstvím[1] z roku 1997, zejména pak na článek 1 (dodržování lidských práv), článek 19 (neplnění dohody) a přílohu 1 týkající se článku 19 (zrušení platnosti dohody v případě, že jedna ze stran poruší článek 1),

–    s ohledem na Deklaraci OSN o právech původního obyvatelstva, kterou Valné shromáždění OSN přijalo na svém zasedání dne 13. září 2007,

–    s ohledem na svá předchozí usnesení o Kambodži, a zejména na usnesení ze dne 21.října 2010[2],

–    s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že nejnovější zpráva zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Kambodži uznává, že po dvou desetiletích konfliktu a od podepsání mírových dohod v Paříži v roce 1991 Kambodža dosáhla pokroku v oblasti prosazování demokracie, lidských práv a posilování právního státu;

B.  vzhledem k tomu, že čtyři zastánci lidských práv – Mam Sonando, vedoucí představitel Kambodžského sdružení demokratů a ředitel rozhlasové stanice Beehive, a spolužalovaní Phorn Sreoun, Touch Ream a Kann Sovann – byli dne 1. října 2012 odsouzeni městským soudem v Phnompenhu na základě obvinění z páchání protistátní trestné činnosti;

C.  vzhledem k tomu, že bezpečnostní složky i nadále užívají nepřiměřeného násilí vůči protestujícím; vzhledem k tomu, že dne 26. dubna 2012 byl Chut Wutty, jeden z předních ekologických aktivistů, který prováděl šetření ve věci nezákonné těžby dřeva, zastřelen policií; vzhledem k tomu, že třináct ženských aktivistek z oblasti jezera Boeung Kak bylo dne 22. května 2012 svévolně zatčeno a odsouzeno k dlouhým trestům odnětí svobody na základě toho, že pokojně protestovaly proti stavebnímu projektu, jenž by se negativně odrazil na jejich společenství; vzhledem k tomu, že tyto ženy byly na základě mezinárodního nátlaku sice propuštěny, ale jejich odsouzení bylo ponecháno v platnosti; vzhledem k tomu, že dne 16. května 2012 byla bezpečnostními silami zastřelena čtrnáctiletá dívka Heng Chanthaová a v otázce jejího úmrtí nebylo dosud zahájeno žádné šetření;

D.  vzhledem k tomu, že v důsledku vládní politiky v oblasti koncesí na hospodářské využívání půdy bylo za posledních deset let státními orgány a podniky vysídleno, zbaveno majetku a připraveno o domov a živobytí nejméně 400 000 místních obyvatel, což vede k násilným střetům s různými komunitami a umocňuje chudobu;

E.   vzhledem k tomu, že od srpna 2012 kambodžská vláda v rámci udělování koncesí na hospodářské využívání půdy rozdělila mezi více než 200 podniků přes 2 157 744 hektarů půdy, čímž často porušila ustanovení zákona o půdě z roku 2001 a právní záruky, jako je zákaz udělovat koncese v chráněných oblastech, provést posouzení dopadů v sociální oblasti a získat nevynucený předchozí souhlas komunit původních obyvatel, který bude založen na správných informacích;

F.   vzhledem k tomu, že předseda vlády Hun Sen v květnu 2012 vydal pokyn, kterým se stanoví moratorium na nové koncese na hospodářské využívání půdy, a stanovil, že je třeba provést přezkum stávajících koncesí; vzhledem k tomu, že navzdory tomuto pokynu bylo uděleno nejméně dvanáct nových koncesí, neboť nedostatky v tomto pokynu umožňují udělení nových pozemkových koncesí, které jsou již v pokročilém stádiu jednání nebo v zásadě schváleny; vzhledem k tomu, že však dosud nebyl proveden žádný skutečný přezkum stávajících pozemkových koncesí a koncese v problematických oblastech nebyly zrušeny;

G.  vzhledem k tomu, že podle hlavních zjištění zprávy zvláštního zpravodaje OSN existují v organizaci voleb v Kambodži značné nedostatky a že je naléhavě třeba provést reformy, aby občané Kambodže získali důvěru v průběh volebního procesu, jelikož se blíží celostátní volby plánované na červenec 2013;

H.  vzhledem k tomu, že volební pozorovatelská mise EU po posledních celostátních volbách v Kambodži dospěla k názoru, že volby nesplňují mezinárodní standardy demokratických voleb, a vyzvala kambodžskou vládu, aby provedla v tomto ohledu řadu zásadních volebních reforem;

I.    vzhledem k tomu, že EU je pro Kambodžu největším dárcem;

1.   odsuzuje všechna politicky motivovaná odsouzení a obžaloby politických oponentů a parlamentních členů opozice, zejména zastánce lidských práv a aktivisty v oblasti půdy Sama Rainsyho, a vyjadřuje hluboké politování nad úmrtími Chuta Wuttyho a Heng Chanthaové, k nimž došlo při uplatňování jejich práva na pokojný protest;

2.   vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění Mama Sonanda a ostatních kritiků vlády a aktivistů v oblasti pozemkového práva, kteří jsou zadržování čistě z politických důvodů;

3.   zdůrazňuje, že je třeba označit osoby odpovědné za porušování lidských práv, přičemž tyto osoby by se měly za své činy zodpovídat;

4.   zdůrazňuje, že ze závěrů zprávy zvláštního zpravodaj OSN vyplývá, že je naléhavě nutné zabývat se situací a řešit otázky závažného a rozsáhlého porušování lidských práv spojeného s koncesemi na využívání půdy;

5.   naléhavě vyzývá kambodžskou vládu, aby zastavila veškeré nucené vysidlování obyvatelstva, provedla přezkum pokynu předsedy vlády z  května roku 2012 a zavedla a prosazovala v Kambodži moratorium na další vysidlování do té doby, než bude vytvořen transparentní a odpovídající právní rámec a příslušné politiky, které zajistí, že koncese na hospodářské využívání půdy budou v budoucnu udělovány v souladu s mezinárodními právními předpisy v oblasti lidských práv a že všem násilně vystěhovaným obyvatelům bude zaručena odpovídající náhrada a vhodné náhradní bydlení;

6.   vyzývá Komisi, aby prošetřila nárůst případů porušování lidských práv v Kambodži v důsledku udělování koncesí na hospodářské využívání půdy pro účely zemědělského a průmyslového rozvoje, který je spojen s vyvážením zemědělských produktů do Evropské unie, a aby dočasně zrušila preference na zemědělské produkty z Kambodže poskytované v rámci iniciativy „Vše kromě zbraní“ v případech, kde bude zjištěno porušování lidských práv; bere na vědomí, že předseda kambodžské vlády rozhodl zastavit další udělování koncesí na hospodářské využívání půdy a přijal závazek, že přezkoumá stávající koncese;

7.   naléhavě vyzývá kambodžskou vládu, státní volební komisi a volební komise v provinciích, aby uplatnily nedávná doporučení OSN ohledně reformy volebního systému s cílem zajistit, že v celém průběhu hlasování i před ním a po něm bude odpovídat mezinárodním standardům; vyzývá Komisi, aby pečlivě sledovala uplatňování doporučení OSN ze strany kambodžských orgánů;

8.   je znepokojen situací, v níž se nalézá Sam Rainsy, vedoucí představitel „strany Sama Rainsyho“, který byl odsouzen na základě údajných politicky motivovaných obvinění; naléhavě vyzývá kambodžskou vládu a opoziční strany, aby se snažily dosáhnout smíru, což by opozici umožnilo hrát plnohodnotnou roli v kambodžské politice a v rámci nadcházejících voleb tak, aby průběh voleb byl věrohodný;

9.   vybízí kambodžskou vládu, aby posilovala demokracii, právní stát, dodržování lidských práv a základních svobod, zejména svobodu sdělovacích prostředků a svobodu projevu a shromažďování, neboť tyto hodnoty tvoří podstatný prvek dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a Kambodžou, jak je uvedeno v článku 1 této dohody;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a Národnímu shromáždění Kambodžského království, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu komisaři OSN pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států EU, vládám členských států sdružení ASEAN, generálnímu tajemníkovi OSN a vysokému komisaři OSN pro lidská práva.[1] Úř. věst. L 269, 19.10.1999, s. 18.

[2] Úř. věst. C 70 E, 15.1.2011, s. 90.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled