poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006


Stránky prezidentské kampaně:Anketa

Podle Vašich zkušeností se uznávání a průběh reklamací ze strany prodejců dlouhodobě:
Zlepšují
20096
Zhoršují
18207
Nepozoruji žádnou změnu
11330


Klikněte zdeInformační portál europoslankyně MUDr. Zuzany Roithové na ochranu dětí před nebezpečnými výrobky a službami


od 14.9.2005

Articles


Usnesení Evropského parlamentu o situaci migrantů v Libyi

21. 11. 2012, RC-B7-0504/2012
 
[ 21. listopadu 2012 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na Úmluvu OSN o právním postavení uprchlíků přijatou v roce 1951 a její Protokol z roku 1967,

–    s ohledem na Úmluvu Africké unie, která upravuje zvláštní aspekty týkající se uprchlíků v Africe, kterou ratifikovala Libye dne 25. dubna 1981,

–    s ohledem na Africkou chartu o ochraně lidských práv a práv národů a její protokol o zřízení Afrického soudu pro lidská práva a práva národů, které Libye ratifikovala dne 26. března a 19. listopadu 2003,

–    s ohledem na svá předchozí usnesení o Ázerbájdžánu, zejména na usnesení ze dne 15. září 2011[1],

–    s ohledem na balíček evropské politiky sousedství, který se týká Libye ze dne 15. května 2012,

–    s ohledem na své usnesení o lidských právech a bezpečnostní situaci v sahelském regionu ze dne 14. června 2012[2],

–    s ohledem na závěry Rady pro zahraniční záležitosti ze dne 23. července 2012,

–    s ohledem na své usnesení o výroční zprávě Rady pro Evropská parlament o společné zahraniční a bezpečnostní politice[3],

–    s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 13 července 2012 a 3. listopadu 2012 o Libyi,

–    s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN o podpůrné misi OSN, přijaté dne 30. srpna 2012,

–    s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Libye uskutečnila své první demokratické a svobodné volby v červenci 2012 pozoruhodně pokojným a náležitým způsobem;   vzhledem k tomu, že tato země byla dne 9. srpna 2012 svědkem prvního pokojného přechodu moci ve svých dějinách z Přechodné národní rady na Všelidové národní shromáždění, pověřené přijetím ústavy a ostatních nejdůležitějších legislativních reforem;

B.  vzhledem k tomu, že první libyjská vláda, která po více než padesáti letech vzešla z demokratických voleb, složila přísahu dne 14. listopadu 2012;

C.  vzhledem k tomu, že Libye čelí porevolučnímu období plnému úloh, které sahají od bezpečnosti (odzbrojení, demobilizace a reintegrace revolučních milicí a reforma národní armády, policie, pohraničních sil a ostatních sil státní bezpečnosti), národního smíření, soudnictví v přechodném období, prosazování zásad právního státu a dodržování lidských práv až po potřebu připravit mnohé další reformy, které mají zásadní význam při budování demokratických institucí a demokratického státu;

D.  vzhledem k tomu, že Libye se tradičně spoléhá na migranty pracující v odvětvích, jako jsou zdravotnictví, vzdělávání, zemědělství, poskytování stravovacích a ubytovacích služeb a úklidové služby; vzhledem k tomu, že Libye je stále velkým centrem žadatelů o azyl a uprchlíků, kteří prchají před konflikty v Africe, Asii a Blízkém východě;

E.   vzhledem k tomu, že schopnost úřadů kontrolovat přechod osob skrze 4 378 km pozemních hranic v Libyi je velmi omezená;

F.   vzhledem k tomu, že během vlády plukovníka Kaddáfího pracovalo v Libyi 1,5 a 2,5 milionů cizinců; vzhledem k tomu, že od začátku osvobození dne 17. února 2011 bylo mnoho přistěhovalců přinuceno připojit se k žoldáckým skupinám za vlády Kaddáfího a velká část z nich je v současnosti zadržována bez soudu či opustila zemi; vzhledem k tomu, že podle Mezinárodní organizace pro migraci ke konci listopadu 2011 zhruba 800 000 migrantů už opustilo zemi směrem k sousedním státům, nicméně v mezidobí se jich mnoho vrátilo či dorazili nové osoby;

G.  vzhledem k tomu, že porušování lidských práv a páchání násilí proti migrantům, uchazečům o azyl a uprchlíkům je v Libyi na denním pořádku, a vzhledem k tomu, že cizinci bez dokladů jsou ve vazbě i nadále vystaveni riziku zneužívání, rasismu, svévolnému zadržování, bití a mučení;

H.  vzhledem k tomu, že cizinci v Libyi jsou stále zvláště vystaveni zneužívání kvůli bezpečnostnímu vakuu, šíření zbraní, neexistenci vnitrostátních právních předpisů pro oblast azylu a migrujících pracovníků, nedostačující soudnický systém a slabá správa věcí veřejných; vzhledem k tomu, že cizí státní příslušníci, včetně těhotných žen, žen s malými dětmi a dětmi bez doprovodu, které jsou zadržovány s dospělými, jsou zadržováni ve velkém množství detenčních zařízeních, které jsou zvláště zřizovány pro nelegální přistěhovalce, či jsou zadržování milicemi;

I.    vzhledem k tomu, že nedávné zprávy zveřejněné Mezinárodní federací lig lidských práv, skupinou Migreurop, organizací Amnesty International a Spravedlnost bez hranic pro migranty, které vycházejí z řady šetření, které proběhly v Libyi v červnu 2012, zdůrazňují opakovávané špatné zacházení s migranty zadržovanými v detenčních centrech v Kufře, Tripoli, Benghazi a v oblasti Nafusa Mountain;

J.   vzhledem k tomu, že Libye ještě neratifikovala Úmluvu OSN z roku 1951o právním postavení uprchlíků;

K.  vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky stále ještě nemá právní status v Libyi, i když se v současné době v této zemi nachází;

L.   vzhledem k tomu, že některé členské státy znovu zahájily rozhovory s Libyí na téma kontrola migrace;

M.  vzhledem k tomu, že existence plně fungující a demokratické vlády v Libyi je předpokladem pro jednání s EU, OSN a dalšími mezinárodními partnery při uzavírání jakýchkoli dohod o spolupráci s Libyí;

1.   vítá uvedení libyjské vlády do úřadu, která odvozuje svou legitimitu od demokratických voleb a podporuje členy vlády v tom, aby jednali rozhodně s cílem vybudovat základy demokratické, odpovědné a fungujících státní struktury v Libyi; vyzývá mezinárodní subjekty a zejména EU, aby byly připraveny pomoci libyjské vládě a Všelidovému národnímu shromáždění v jeho náročném úkolu;

2.   vyzývá Libyi, aby přijala a schválila legislativu v souladu se svými mezinárodními závazky zejména s ohledem na zajištění dodržování všeobecných lidských práv; uznává však, že takové úsilí bude vyžadovat čas vzhledem i tomu, že nově zvolená vláda právě složila přísahu; uznává, že překonání ničivého dědictví tyranského režimu Kaddáfího bude vyžadovat rozhodné kroky a řádné vzdělávání než vstoupí v platnost plně odpovědný právní, soudní a bezpečnostní systém, které bude založen na právech;

3.   zdůrazňuje své znepokojení nad tím nad citlivou situací v oblasti bezpečnosti a lidských práv cizinců pracujících v Libyi, zejména těch, kteří pocházejí ze subsaharské Afriky a východní Afriky, kteří přicházejí hledat práci či žádají o politický azyl a nad situací osob, které se stále nacházejí ve vězení; zejména je znepokojen životními podmínkami a zacházením se zadržovanými migranty v detenčních centrech a to zejména v Kufře, Tripoli, Benghazi a v oblasti Nafusa Mountain;

4.   vyjadřuje své hluboké znepokojení nad špatnými podmínkami ve vazbě, kterým jsou vystavováni cizinci, včetně žen a dětí -– mnozí z nich jsou oběťmi sexuálního násilí či násilí založeného na pohlaví, a nad neexistujícím dostatečným právním rámce a ochranou, což způsobuje, že doba věznění může být neomezená a neexistuje možnost odvolání proti vyhoštění;

5.   vyzývá libyjské úřady, aby chránily cizí státní příslušníky, a to bez ohledu na jejich přistěhovalecký status, před násilím, vykořisťováním, hrozbami, zastrašováním a zneužitím;

6.   vyzývá libyjskou vládu a Všelidové národní shromáždění, aby poskytly všem vnitrostátním a místním orgánům odpovídající legislativu a instrukce s cílem zajistit spravedlivé zacházení, nediskriminování a nezbytnou ochranu pro všechny uprchlíky, uchazeče o azyl a migranty a zvláštní pozornost věnovaly bezpečnosti a právům žen a dětí;

7.   očekává, že nová libyjská vláda ratifikuje bez odkladu Úmluvu OSN oprávním postavení uprchlíků přijatou v roce 1951 a její Protokol z roku 1967 a přijme právní předpisy pro oblast azylu, které budou v souladu s mezinárodními právními předpisy a normami;

8.   vyzývá nové libyjské úřady, aby okamžitě poskytly právní status Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a usnadňovaly jeho práci; podporuje úzkou spolupráci mezi EU, Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a dalšími agenturami OSN zapojenými do situace v době po konfliktu;

9.   vyzývá nové libyjské úřady, aby usnadnily práci organizací, které mohou pomoci chránit a podporovat uchazeče o azyl, uprchlíky a migranty;

10. vyzývá Libyi, aby schválila právní předpisy, která umožní regulovat vstup a pobyt cizích státních příslušníků v této zemi, a to včetně funkčního azylového systému; vyzývá EU, aby Libyi jako svému sousedovi poskytla technickou a politickou pomoc pro provádění tohoto úkolu, včetně zavedení opatření na zlepšení podmínek stávajících detenčních zařízení;

11. vyzývá Libyi, aby schválila právní status pro migrující pracovníky v Libyi, které jim poskytnou plnou ochranu v oblasti dodržování jejich lidských práv, a to včetně pracovních práv, v souladu s příslušnými normami MOP;

12. vyzývá EU a její členské státy, aby jednaly taktně při sjednávání budoucích dohod o spolupráci a dohod o kontrole migrace snovými libyjskými úřady a zajistily, že tyto dohodu obsahují účinné monitorovací mechanismy pro ochranu lidských práv migrantů, uprchlíků a uchazečů o azyl;

13. vyzývá zahraniční podniky, které pracují v Libyi, a zejména evropské podniky, aby zajistily plné dodržování podnikové sociální odpovědnosti jako zásadní politiky v rámci svých činností, a zaručili přijetí podnikové sociální odpovědnost zejména s ohledem na migrující pracovníky;

14. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, libyjské vládě a Všelidovému národnímu shromáždění, generálnímu tajemníkovi OSN, Lize arabských států a Africké unii.[1] Přijaté texty, P7_TA(2011)0386.

[2] Přijaté texty, P7_TA(2012)0263.

[3] Přijaté texty, P7_TA(2012)0334.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled