poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006


Stránky prezidentské kampaně:Anketa

Podle Vašich zkušeností se uznávání a průběh reklamací ze strany prodejců dlouhodobě:
Zlepšují
19829
Zhoršují
17920
Nepozoruji žádnou změnu
11040


Klikněte zdeInformační portál europoslankyně MUDr. Zuzany Roithové na ochranu dětí před nebezpečnými výrobky a službami


od 14.9.2005

Articles


Usnesení Evropského parlamentu o diskriminaci na základě příslušnosti ke kastě v Indii

12. 12. 2012, RC-B7-0574/2012

 
[ 12. prosince 2012 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména usnesení ze dne 1. února 2007 o situaci týkající se lidských práv Dálítů v Indii[1] a usnesení týkající se výročních zpráv o lidských právech ve světě, obzvláště pak usnesení ze dne 18. dubna 2012[2],

–    s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–    s ohledem na mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace (CERD) a na její všeobecná doporučení XXIV, ve znění ratifikovaném Indií,

–    s ohledem na vládní návrh týkající se zákona o zákazu zaměstnávání osob jakožto manuálních sběračů fekálií a odpadků a o jejich reintegraci do společnosti z roku 2012, který byl dne 3. září 2012 předložen ministrem pro sociální spravedlnost a emancipaci Mukulem Vasnikem indickému parlamentu,

–    s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Navi Pillayové ze dne 19. října 2009 a na její apel na členské státy OSN, aby přijaly návrh zásad a pokynů OSN pro účinné odstranění diskriminace založené na práci a původu,

–    s ohledem na doporučení vycházející ze zvláštních postupů OSN a orgánů ustavených smlouvami OSN a na doporučení uvedená ve dvou všeobecných pravidelných hodnoceních týkajících se Indie ze dne 10. dubna 2008 a 24. května 2012,

–    s ohledem na doporučení pracovní skupiny OSN pro všeobecné pravidelné hodnocení Indie ze dne 9. července 2012,

–    s ohledem na hluboké znepokojení, které dne 6. února 2012 vyjádřil zvláštní zpravodaj OSN pro obránce lidských práv a které se týkalo situace dálítských aktivistů v Indii,

–    s ohledem na probíhající akci Maila Mukti Yatra, což je celostátní pochod tisíců lidí za odstranění manuálního sběru fekálií a odpadků, který mezi 30. listopadem 2011 a 31. lednem 2012 přejde napříč 18 indickými státy,

–    s ohledem na tematický dialog o lidských právech mezi EU a Indií,

–    s ohledem na článek 2 a čl. 3 odst. 5 Smlouvy o Evropské unii,

–    s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Indie dosáhla obrovského pokroku a že v současnosti jakožto jedna ze zemí BRICS hraje významnou úlohu ve světové politice, vzhledem k tomu, že je nicméně diskriminace na základě příslušnosti ke kastě i nadále rozšířená a přetrvává;

B.  vzhledem k tomu, že ústava Indie přiznává jejím občanům rovné postavení a její články 15 a 17 zakazují diskriminaci na základě kasty a tzv. nedotknutelnosti; vzhledem k tomu, že Dálíté již v Indií vykonávali nejvyšší politické funkce; vzhledem k tomu, že v Indii existují zákony a další normy, jejichž účelem je chránit „nejnižší“ kasty a nejníže postavené kmeny, jako je např. zákon z roku 1976 o ochraně občanských práv a zákon z roku 1989 o nejnižších kastách a nejníže postavených kmenech (zákon o předcházení krutému zacházení); vzhledem k tomu, že indický předseda vlády Manmohan Singh učinil několik rozhodných prohlášení týkajících se priority přikládané boji proti násilí páchaném na Dálítech;

C.  vzhledem k tomu, že navzdory těmto snahám trpí i nadále odhadovaných 170 milionů Dálítů a domorodých Adivasitů závažnými formami sociálního vyloučení; vzhledem k tomu, že MOP odhaduje, že naprostá většina obětí otrocké práce v zemi pochází z nejnižších kast a nejníže postavených kmenů;

D.  vzhledem k tomu, že manuální sběr fekálií a odpadků – navzdory tomu, že byl oficiálně zakázán – je i nadále široce uplatňován, přičemž stovky tisíc převážně ženských příslušnic kasty Dálítů i nadále trpí touto formou nucené práce a největším zaměstnavatelem těchto manuálních sběračů jsou indické dráhy;

E.   vzhledem k tomu, že ženy z řad Dálítů a Adivasitů, jež patří v Indii mezi nejchudší z chudých, jsou dvojnásobně diskriminovány, a to na základě příslušnosti ke své kastě i na základě pohlaví, jsou vystaveny hrubým útokům na svou fyzickou nedotknutelnost, včetně beztrestného sexuálního zneužívání ze strany vládnoucích kast, trpí sociálním vyloučením a jsou ekonomicky vykořisťovány, přičemž míra gramotnosti mezi nimi činí pouhých 24 %;

F.   vzhledem k tomu, že podle odhadů není naprostá většina zločinů spáchaných na dálítských ženách vůbec oznámena, protože mají oběti strach ze sociálního ostrakismu a hrozeb namířených na osobní bezpečnost; vzhledem k tomu, že v jednom konkrétním případě byla ve státě Haryana dne 9. září 2012 ve vesnici Dabra (okres Hisar) hromadně znásilněna 16letá dálítská dívka; vzhledem k tomu, že její otec spáchal sebevraždu poté, co zjistil, k čemu došlo, a policie se rozhodla zakročit až opožděně a teprve poté, co došlo k masovým protestům;

G.  vzhledem k tomu, že dne 20. listopadu 2012 v Dharmapuri (stát Tamil Nadu) vyraboval a vypálil dav přibližně 1 000 osob pocházejících z vyšších kast nejméně 268 domů náležících dálítským komunitám, aniž by přítomní policejní důstojníci zasáhli;

H.  vzhledem k tomu, že zákon o ochraně žen před domácím násilím z roku 2005 není dostatečně uplatňován a že výkon spravedlnosti je omezován všudypřítomnými předsudky vůči ženám v řadách policie, právního a lékařského systému a politických kruhů;

I.    vzhledem k tomu, že počet osob odsouzených na základě zákona o nejnižších kastách a nejníže postavených kmenech (zákona o předcházení krutému zacházení); je i nadále velmi nízký, a tento zákon tudíž od páchání zločinů dostatečně neodstrašuje;

J.   vzhledem k tomu, že podle několika místních a mezinárodních zdrojů je údajně 100 000 až 200 000 (převážně dálítských) dívek uvězněno v otrocké práci v prádelnách ve státě Tamil Nadu, které dodávají textilní nit továrnám vyrábějícím oděvy pro západní značky;

1.   uznává úsilí vynaložené v Indii na federální, státní, regionální a místní úrovni s cílem odstranit diskriminaci na základě příslušnosti ke kastě; vítá také zásadový postoj proti diskriminaci na základě kasty, který zaujímá mnoho indických politických představitelů, indické sdělovací prostředky, nevládní organizace a další tvůrci veřejného mínění, a to na všech úrovních společnosti;

2.   zůstává však velmi znepokojen skutečností, že počet oznámených a neoznámených případů krutého zacházení je i nadále vysoký a praktiky založené na nedotknutelnosti – obzvláště manuální sběr fekálií a odpadků – jsou široce rozšířené;

3.   naléhavě vyzývá indické úřady na federální, státní, regionální a místní úrovni, aby dostály svým závazkům a uplatňovaly, nebo v případě potřeby revidovaly, platnou legislativu – obzvláště zákon o nejnižších kastách a nejníže postavených kmenech (zákon o předcházení krutému zacházení) – s cílem účinně chránit Dálíty a další zranitelné společenské skupiny;

4.   obzvláště zdůrazňuje, že je nezbytné, aby měly oběti možnost v bezpečí svůj případ oznámit na policii a soudním orgánům a aby policie a soudy skutečně přezkoumávaly oznámené případy krutého zacházení a další případy diskriminace;

5.   vyzývá indický parlament, aby realizoval své plány a přijal nový zákon zakazující zaměstnávání osob jakožto manuálních sběračů odpadků a zajišťující jejich reintegraci do společnosti, a indickou vládu, aby přijala nezbytná opatření pro jeho neprodlené prosazování;

6.   vyzývá indické úřady, aby zrušily ustanovení zákona o zahraničních příspěvcích (regulacích), která nejsou v souladu s mezinárodními standardy a potenciálně podkopávají práci nevládních organizací, včetně organizací Dálítů a dalších organizací zastupujících znevýhodněné skupiny v indické společnosti, neboť jim znemožňují získávat prostředky od mezinárodních dárců;

7.   vyzývá Radu, Komisi, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, zvláštního zástupce EU pro lidská práva a členské státy EU, aby vypracovali politiku EU pro diskriminaci na základě příslušnosti ke kastě a přijali návrh zásad a pokynů pro účinné odstranění diskriminace založené na práci a původu vypracovaný Radou OSN pro lidská práva;

8.   vyzývá zastoupení EU a jejích členských států, aby začlenila otázku diskriminace na základě příslušnosti ke kastě do svého dialogu s indickými úřady a aby upřednostňovala programy zabývající se touto diskriminací, a to i v rámci vzdělávání a programů obzvláště zaměřených na ženy a dívky; očekává, že bude budoucí spolupráce EU s Indií vyhodnocena s ohledem na to, jaký má dopad na diskriminaci na základě příslušnosti ke kastě;

9.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení indickému předsedovi vlády, indickému ministrovi pro právo a spravedlnost, indickému ministrovi vnitra, indickému ministrovi pro sociální spravedlnost a emancipaci, Radě, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, Komisi, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států EU, generálnímu tajemníkovi Britského společenství národů, generálnímu tajemníkovi OSN a předsedovi Valného shromáždění OSN.[1] Úř. věst. C 250 E, 25.10.2007, s. 87.

[2] Přijaté texty, P7_TA(2012)0126.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled