poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006


Stránky prezidentské kampaně:Anketa

Podle Vašich zkušeností se uznávání a průběh reklamací ze strany prodejců dlouhodobě:
Zlepšují
19807
Zhoršují
17898
Nepozoruji žádnou změnu
11009


Klikněte zdeInformační portál europoslankyně MUDr. Zuzany Roithové na ochranu dětí před nebezpečnými výrobky a službami


od 14.9.2005

Articles


Usnesení Evropského parlamentu o zadržení zastánců lidských práv v Zimbabwe

6. 2. 2013, RC-B7-0057/2013
 
[ 6. února 2013 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na svá předchozí usnesení o Zimbabwe, nejnovější z nich ze dne 17. ledna 2013 (2013/2515(RSP)),

–    s ohledem na dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) na jedné straně a Evropským společenstvím na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (dohoda z Cotonou),

–    s ohledem na závěry Rady Evropské unie o Zimbabwe ze dne 23. července 2012 a na prováděcí rozhodnutí Rady 2012/124/SZBP o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe,

–    s ohledem na prohlášení o Zimbabwe, které učinila dne 15. února 2011 vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonová,

–    s ohledem na prohlášení delegace EU vyslané do Zimbabwské republiky ze dne 17. srpna 2012 a 12. listopadu 2012 o nedávných incidentech pronásledování obránců lidských práv,

–    s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva (HCHR) ze dne 24. a 29. května 2012,

–    s ohledem na prohlášení mluvčího Úřadu vysoké komisařky pro lidská práva (OHCHR) ze dne 18. ledna 2013 o nedávných útocích na obránce lidských práv v období před volbami,

–    s ohledem na Deklaraci tisíciletí Organizace spojených národů ze dne 8. září 2000, v níž jsou stanoveny rozvojové cíle tisíciletí;

–    s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981, již Zimbabwe ratifikovalo,

–    s ohledem na Africkou chartu o demokracii, volbách a správě věcí veřejných z ledna 2007, již Zimbabwe ratifikovalo,

–    s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z prosince 1948,

–    s ohledem na Deklaraci OSN o zastáncích lidských práv z prosince 1998,

–    s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v období, které je nyní považováno za předvolební, došlo k výraznému nárůstu zastrašování, svévolného zatýkání, soudního pronásledování a mizení zastánců lidských práv a politických oponentů strany Zanu-PF Roberta Mugabeho, včetně mnoha členů Hnutí pro demokratickou změnu (MDC), některých poslanců MDC a klíčových členů vedení MDC, jako je ministr pro energetiku Elton Mangoma, spoluministryně pro vnitřní záležitosti Theresa Makoneová a bývalý mluvčí zimbabwského parlamentu Lovemore Moyo, na něž se represe zaměřily;

B.  vzhledem k tomu, že Okay Machisa, národní výkonný ředitel zimbabwského sdružení pro lidská práva (ZimRights) a předseda Koalice krize v Zimbabwe, byl dne 14. ledna 2013 zatčen;

C.  vzhledem k tomu, že Okay Machisa byl obviněn ze „zveřejňování nepravdivých informací, padělání a podvodů“, což je v rozporu s oddílem 31, 136 a 137 (kodifikovaného a reformovaného) trestního zákoníku, a z toho, že se údajně pokoušel zdiskreditovat kancelář nejvyššího soudního tajemníka falšováním a paděláním kopií osvědčení registrace voličů;

D.  vzhledem k tomu, že Okay Machisa zůstal zadržen na policejních stanicích v Harare a Rhodesville, a vzhledem k tomu, že mu Nejvyšší soud stanovil kauci, jejíž podmínky jsou neúměrné;

E.   vzhledem k tomu, že další členové ZimRights – Leo Chamahwinya, úředně odpovědný za vzdělávací programy, a Dorcas Shereniová, předsedkyně místního sdružení Highfields, byli rovněž svévolně zatčeni a soudně pronásledováni a na základě soudního rozhodnutí z 21. ledna 2013 drženi do 4. února 2013 ve vyšetřovací vazbě; 

F.   vzhledem k tomu, že Machisa, Chamahwinya a Shereniová byli zatčeni a zadrženi po policejní razii v kancelářích ZimRights, k níž došlo dne 13. prosince 2012;

G.  vzhledem k tomu, že k zatčení došlo pouze několik týdnů poté, co sdružení ZimRights odsoudilo trend zvyšující se policejní brutality v Zimbabwe a vyzvalo příslušné orgány, aby okamžitě zavedly opatření, která by tato porušení lidských práv řešila; 

H.  vzhledem k tomu, že dne 5. listopadu 2012 proběhla policejní razie v kanceláři zimbabwského Střediska poradenských služeb (CSU), což je registrovaná lékařská klinika, která poskytuje lékařské a poradenské služby obětem organizovaného násilí a mučení, a aniž by byli oficiálně obviněni, byli zatčeni tři zaměstnanci, což je důvodem k vážnému znepokojení;

I.    vzhledem k tomu, že svoboda shromažďování, sdružování a slova jsou základními prvky každé demokracie, zejména v souvislosti s dokončením ústavodárného procesu a příprav na demokratické volby;

J.   vzhledem k tomu, že policejní razie se v roce 2012 zaměřily na zimbabwské nevládní organizace, včetně zimbabwského sdružení pro lidská práva (ZimRights), zimbabwského Střediska poradenských služeb (CSU), nevládní organizace Fórum lidských práv, střediska pro volební zdroje (ERC) a zimbabwského sdružení gayů a lesbiček (GALZ);

K.  vzhledem k tomu, že v roce 2009 byla vytvořena koaliční vláda poté, co v září došlo k dohodě o rozdělení pravomocí mezi  stranami ZANU-PF a MDC, aby byla ukončena politická patová situace i porušování lidských práv po volbách do zákonodárného shromáždění a prezidentských volbách v roce 2008;  

L.   vzhledem k tomu, že vláda národní jednoty (GNU) se ve všeobecné politické dohodě (GPA) zavázala k vytvoření nové ústavy, dodržování lidských práv a svobody politických aktivit, i k oživení ekonomiky;  vzhledem k tomu, že ačkoli požaduje ukončení restriktivních opatření EU, nepodařilo se jí splnit své závazky vyplývající z GPA, jen s obtížemi usiluje o stabilizaci země a neuspěla ani v přípravách na demokratický přechod prostřednictvím demokratických voleb v důsledku svévolných obstrukcí strany Zanu-PF;

M.  vzhledem k tomu, že výkonný výbor pro lidská práva by byl důležitým krokem v provádění všeobecné politické dohody a dohodnutého plánu mírových a důvěryhodných voleb;

N.  vzhledem k tomu, že je nutné respektovat ustanovení o řádné správě věcí veřejných, transparentnosti politických funkcí a lidských právech v souladu s články 11b, 96 a 97 dohody z Cotonou;

O.  vzhledem k tomu, že hospodářská obnova země je dosud velmi křehká a jisté státní politiky představují pro budoucí ekonomické vztahy mezi Unií a Zimbabwe hrozbu;

1.   odsuzuje pokračující porušování lidských práv, včetně politického zastrašování, pronásledování a svévolného zatýkání zastánců lidských práv; 

2.   vyzývá zimbabwské orgány k propuštění všech obránců lidských práv, kteří byli zadrženi za činnosti naplňující lidská práva, k ukončení  soudního pronásledování a celkovému vyšetření zneužívání, kterému jsou obránci lidských práv vystavováni; 

3.   vyzývá zimbabwské orgány, aby byla okamžitě a bezpodmínečně propuštěna Dorcas Shereniová i Leo Chamahwinya;

4.   vyzývá zimbabwské orgány, aby za všech okolností zaručily, že si Okay Machisa a Leo Chamahwinya i Dorcas Shereniová a Faith Mamutseová zachovají fyzickou a psychickou integritu;

5.   apeluje na Zimbabwe, aby dodržovalo ustanovení Deklarace OSN o zastáncích lidských práv přijaté Valným shromážděním OSN v roce 1998, především jejího článku 1, který uvádí, že „každý má právo sám nebo ve spolupráci s druhými prosazovat ochranu a dodržování lidských práv a základních svobod na národní i mezinárodní úrovni“;

6.   připomíná, že Zimbabwe se ve všeobecné politické dohodě zavázalo zajistit, aby jak jeho právní předpisy, tak i postupy a praktiky byly v souladu s mezinárodními lidskoprávními zásadami a právními předpisy;  

7.   vyzývá vládu národní jednoty, aby před všeobecnými volbami novelizovala represivní zákony, jako je zákon o přístupu k informacím a o ochraně soukromí, zákon o veřejném pořádku a bezpečnosti a (kodifikovaný a reformovaný) trestní zákoník, neboť jsou zneužívány k rozsáhlému omezování základních práv;

8.   je znepokojen skutečností, že dosud nedošlo k žádným změnám justičního systému Zimbabwe, který je velkou částí veřejnosti považován za poplatný straně Zanu-PF;

9.   podporuje - jak stanovuje nedávno publikovaná novela volebního zákona - aktivní účast výboru pro lidská práva, který by měl jednat nezávisle a transparentně, pokud jde o naléhavé lidskoprávní otázky, a od něhož se očekává, že prověří stížnosti v oblasti lidských práv, poskytne poradenství pro vytvoření právních předpisů respektujících lidská práva a obecně bude lidská práva podporovat a chránit; 

10. uznává zřízení zimbabwského výboru pro lidská práva, je však znepokojen tím, že mu nebyla svěřena žádná významná pravomoc, na jejímž základě by mohl jednat nezávisle a plnit své cíle s ohledem na naléhavé otázky v oblasti lidských práv, které tato země musí řešit; 

11. vyzývá zimbabwskou vládu, aby učinila nezbytné kroky, včetně znovunastolení právního státu, demokracie a dodržování lidských práv, a zejména zorganizovala mírové a věrohodné ústavní referendum a volební přípravy, které odpovídají uznávaným mezinárodním normám, což umožní pozastavit cílená opatření;

12. v této souvislosti naléhavě pobízí k aktivnější účasti Jihoafrického společenství pro rozvoj;  domnívá se, že tato regionální organizace hraje významnou úlohu jako záruka všeobecné politické dohody tím, že mj. trvá na uplatňování dohody, především jejího článku 13, aby bylo zajištěno nestranné fungování policie a dalších bezpečnostních složek;  

13. vyzývá Jihoafrické společenství pro rozvoj, aby před tím, než budou v Zimbabwe organizovány nadcházející volby, zhodnotilo situaci v oblasti lidských práv v souvislosti se svými principy a zásadami pro demokratické volby;  

14. požaduje, aby v časné fázi a v dostatečném počtu byli zapojeni mezinárodní pozorovatelé, především z Jihoafrického společenství pro rozvoj a Panafrického parlamentu, a aby zůstali na místě v období před volbami i po volbách, čímž se předejde násilí i zastrašování, a aby v této souvislosti probíhala spolupráce s výborem pro lidská práva;

15. podporuje stávající cílená opatření EU, jež jsou reakcí na politickou a lidskoprávní situaci v Zimbabwe, přičemž rozhodování na každoroční bázi EU umožní průběžně prověřovat významné členy zimbabwské vlády; naléhavě vyzývá vládu národní jednoty, aby učinila kroky nutné k tomu, aby uvedená opatření mohla být co nejdříve zrušena;

16. vyzývá delegaci EU v Harare, aby i nadále nabízela svou pomoc zimbabwské vládě národní jednoty s cílem zlepšit situaci v oblasti lidských práv a orientovat se na mírové a důvěryhodné volby, jež splní normy, které by EU očekávala od svých veškerých obchodních partnerů;

17. vyjadřuje politování nad neexistencí přísné doložky o lidských právech v prozatímní dohodě o hospodářském partnerství uzavřené se čtyřmi východoafrickými a jihoafrickými státy, včetně Zimbabwe; opakuje svou výzvu, aby EU uzavírala obchodní dohody, do nichž budou začleněna závazná a nezpochybnitelná ustanovení o lidských právech; naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby toto bylo prioritou při probíhajících jednáních o úplné dohodě o hospodářském partnerství s východoafrickými a jihoafrickými státy;

18. zdůrazňuje, že za stávajících okolností by rozvojová spolupráce s EU (podle článku 96 dohody z Cotonou) měla zůstat pozastavena, nicméně vyzdvihuje skutečnost, že EU je i nadále odhodlána podporovat místní obyvatelstvo;

19. vyzývá Světovou banku a Zimbabwe k respektování mezinárodních soudních rozsudků; 

20. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Evropské komisi, místopředsedkyni Evropské komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, ESVČ, vládě a parlamentu Zimbabwe, vládám Jihoafrického společenství pro rozvoj, Světové bance, generálnímu tajemníkovi Commonwealthu a Panafrickému parlamentu.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled